Trang chủ

Hội nghị Dioxin Quốc tế 2013 tại Deagu, Hàn Quốc

Ngày đăng : 26/08/2013

Hội nghị Khoa học quốc tế về Dioxin diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8 năm  2013 tại Deagu, Hàn Quốc.
Dưới đây là chương trình của Hội nghị