Liên hệ

Thông tin liên hệ16:01:57, 23/10/2008

Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 7735951  * Fax: (84-4) 7736356

Email: website33@monre.gov.vn