Văn bản chính sách

  • /Portals/0//Articles/nghi-dinh-so-38-2014-nd-cp.JPG

    Nghị định số 38/2014/NĐ-CP

    Ngày đăng : 06/05/2014

    Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06 tháng 5 năm 2014 về Quản lý hóa chất thuộc diện kiếm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Truy cập :